Privacy policy

1. Wie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website en in het kader van de hoofdactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is [Bedrijfsnaam], met maatschappelijke zetel te [Adres], met ondernemingsnummer BTW BE [Ondernemingsnummer], met als contactpersoon [Naam + E-mailadres] (hierna “[Bedrijfsnaam]”, “Wij”, of de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

De Verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacyrechten zo goed mogelijk te respecteren. De Verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan [Bedrijfsnaam] of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

[Bedrijfsnaam] levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal [Bedrijfsnaam] de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

[Bedrijfsnaam] kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. [Bedrijfsnaam] geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

[Bedrijfsnaam] kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

[Bedrijfsnaam] verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

4. Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens,…

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

5.1 Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze website
Naam, voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer/gsm-nummer
Bericht via contactformulier
Hoeveel personen de website bezoeken en welke pagina’s zij hierbij bekijken. Voor meer info over deze verwerking, zie de cookie policy.

5.2 Persoonsgegevens die wij (mogelijks) verwerken in het kader van onze hoofdactiviteit en om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen
Contactgegevens
Facturatiegegevens
E-mailadres
Correspondentie

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR. De gegevens worden steeds binnen de EU bewaard.

6. Rechten

6.1 Recht van inzage
U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van de persoonsgegevens die [Bedrijfsnaam] verwerkt van u.

6.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan [Bedrijfsnaam]. Daarnaast heeft u steeds het recht om [Bedrijfsnaam] te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.4 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan [Bedrijfsnaam] in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.5 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door [Bedrijfsnaam] daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [E-mailadres] of per post, door middel van een brief te versturen naar de zetel van [Bedrijfsnaam], mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. Deze identificatiegegevens zullen enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR, daarna gewist en voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

6.7 Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

7. Wijzigingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Datum laatste wijziging : [Datum]